Prawo cywilne i gospodarcze

Drewniany młotek na tle wagiProwadzę kompleksową obsługę w sprawach cywilnych i gospodarczych takich jak;

1. negocjowanie kontraktów; spory pomiędzy przedsiębiorcami;
2. sporządzanie umów, zarówno pomiędzy osobami fizycznymi jak i pomiędzy przedsiębiorcami;
3. sporządzanie umów budowlanych, dochodzenie roszczeń z umów budowlanych;
4. roszczenia przedsiębiorców i konsumentów w zakresie rękojmi i gwarancji;
5. sporządzanie umów najmu i dzierżawy;
6. sporządzanie innych umów cywilnych;
7. roszczenia i odszkodowania związane z niewykonaniem umowy;
8. zabezpieczenia wykonania umowy;
9. windykacja należności; dochodzenie należności przed Sądem;
10. obrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, powództwa przeciwegzekucyjne;
11. ochrona dóbr osobistych, powództwa o ochronę dóbr osobistych;
12. powództwa o odszkodowanie;
13. umowy ubezpieczenia; ubezpieczenia komunikacyjne;
13. roszczenia przeciwko Zakładom Ubezpieczeń,
14. reprezentowanie stron w postępowaniu cywilnym.
15. odszkodowania – w tym uszczerbki na zdrowiu;
16. upadłość konsumencka;
17. testamenty, darowizny, spadki.
18. stwierdzenie nabycia spadku; roszczenia o zachowek.